Jaunumi

Kongresa apskats: Kā izveidot ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā?

Pāreja uz atjaunīgas un zaļas enerģijas izmantošanu un apgādi kļūst arvien aktuālāka, un šajā procesā īpaša loma ir zinātnei un inovatīviem risinājumiem. V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa “Zinātne Latvijai” diskusijā par ilgtspējīgas energoapgādes izveidi Latvijā eksperti dalījās gan ar zaļās pārejas radītajām iespējām, gan ar viedokli par to, ar kādiem izaicinājumiem jāsaskaras zinātniekiem ceļā uz šo mērķi. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka energoapgādes risinājumu izveidei nepieciešama vispusīga pieeja, dažādu nozaru jeb starpdisciplināra sadarbība, sabiedrības izglītošana un paradumu maiņa.

Diskusiju ievadīja Alborgas Universitātes profesora Henrika Lunda (Henrik Lund) stāstījums par Dānijas pieredzi pārejā uz zaļo enerģētiku. Prof. Lunds arī atzīmēja, ka Dānija var mācīties no Latvijas labās prakses, apzinoties centralizētās apkures nozīmi, vienlaikus saprotot, ka apkures sistēmai jāiet kopsolī ar laiku. H. Lunds arī norādīja, ka nevaram paļauties uz vienas tehnoloģijas attīstību – ne visu ir iespējams elektrizēt, un arī tādi inovatīvi resursi kā zaļais ūdeņradis nebūs piemēroti apkures vai autotransporta vajadzībām.

RTU profesore Andra Blumberga izcēla enerģijas patēriņa samazināšanas aktualitāti un uzsvēra sabiedrības iesaistes vērtību – zinātniekiem jāpalīdz rast risinājumi politikas veidotājiem un vienlaikus jāpilnveido cilvēku izpratne par savu atbildību enerģijas resursu saglabāšanā. Savukārt pētniece Inese Zepa atzīmēja sociālo zinātņu lomu zaļās pārveides procesā, sevišķi ilgtspējīgas politikas un paradumu maiņas veicināšanā.

Diskusijā tika apspriesti dažādi ilgtspējīgas enerģijas avoti, tostarp ūdeņradis, kodolenerģija un saules enerģija. Pētnieki Andris Šternbergs un Elīna Pajuste atgādināja par kodolenerģijas priekšrocību – pieejamību visur neatkarīgi no laika un vietas –, savukārt Pauls Stradiņš uzsvēra, ka saules enerģijas pielietojums pēdējos gados ir būtiski palielinājies un ka galvenais izaicinājums saules enerģijas attīstībai ir efektivitātes un ilgtspējas vairošana, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.