Zinātnes sistēma Latvijā tiek veidota kā daļa no Eiropas pētniecības telpas (angļu val. European Research Area), īstenojot pasākumus Latvijas zinātnes sistēmas sinhronizēšanai ar pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu sistēmām un pētniecības vides un snieguma pietuvināšanai starptautiskajiem standartiem. Zinātnes politikas īstenošanas ietvaros prioritāri risināmie jautājumi ir saistīti ar nepieciešamību paaugstināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, veicināt pētniecības cilvēkkapitāla atjaunošanos un zināšanu radīšanu visās zinātņu nozarēs un attīstīt pētniecības infrastruktūru pētniecības un inovācijas kapacitātes palielināšanai. Kopš 2015. gada zinātnes politika Latvijā tiek veidota saskaņā ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģiju (RIS3), lai mērķtiecīgi fokusētu pētniecību un sekmētu zināšanu un tehnoloģiju pārnesi atbilstoši nozaru izaugsmes prioritātēm un stimulētu sociālo un ekonomisko transformāciju uz efektīvāku resursu izmantošanu un jaunu, augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu.

Zinātnes politiku atbilstoši nacionālās attīstības prioritātēm veido Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt par zinātnes politikas ieviešanu, pārvaldību, starptautiskās sadarbības attīstību un koordināciju atbildīgā institūcija ir Latvijas Zinātnes padome.

Vairāk par zinātni Latvijā: www.izm.gov.lv